foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ตำบลยี่งอ 

 

ที่ ชื่อมัสยิด ชื่อตาดีกา ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน ขนาด
หมู่ที่ ตำบล ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 ดารุลอีมาน ดารุลอีมาน 1 ยี่งอ 50 33 83 4 2 6 ใหญ่
2 เตียอุลฮักโต๊ะคอลี เตียอุลฮักโต๊ะคอลี 1 ยี่งอ 31 31 62 4 2 6 ใหญ่
3 ดารุลฮูดา ดารุลฮูดา 2 ยี่งอ 54 74 128 3 7 10 ใหญ่
4 อัลอัจญริดดาอีม อัลอัจญริดดาอิม 3 ยี่งอ 44 40 84 2 3 5 ใหญ่
5 อีเด๊าะ อีเด๊าะ 4 ยี่งอ 71 79 150 5 6 11 ใหญ่
6 กามาลิดดีน กามาลิดดีน 5 ยี่งอ 49 46 95 5 3 8 ใหญ่
7 ดารุลมุคลีซีน ดารุลมุคลีซีน 5 ยี่งอ 31 19 50 2 7 9 เล็ก
8 ดารุลฟาละห์ ดารุลฟาละห์ 6 ยี่งอ 24 11 35 4 3 7 เล็ก
9 ยาเมร์ รียาดูซซอลีฮีน 7 ยี่งอ 116 118 234 3 8 11 ใหญ่
รวม 470 451 921 32 41 73

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.