foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุม

 

 

ประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2563
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ได้เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายน 2563 นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, ปลัดอำเภอยี่งอ
บัณฑิตอาสามาตุภูมิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมมีการสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านฯไปปฏิบัติ และได้เน้นย้ำมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยี่งอ ได้มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 7 ทุน ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ....(ภาพ/ข่าว ปัญญา อัสมะแอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
 
Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.