foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ขอแสดงความยินดีให้กับนางแวรอสนี หมาดหล้า ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ ขอแสดงความยินดีให้กับนางแวรอสนี หมาดหล้า ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ที่ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป....(ภาพ/ข่าว คอม สช.ยี่งอ)

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.