ราคาน้ำมันวันนี้

                                      4

                                          นายอุสมาน  สนิ                   

                       โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

                                          (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๕๘)

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     สันติศาสน์อิสลาม

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๗๐/๑   หมู่ที่ ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  ๙๖๑๘๐

๓. มีโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน    ๒  คน    ชาย   ๑   คน      หญิง    ๑    คน

๔. จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน    ๒  คน    ชาย   ๑   คน      หญิง    ๑    คน

๔. จำนวนผู้เรียน ชาย    ๕๖      คน   หญิง    ๒๙      คน     รวม     ๒๗    คน

โต๊ะครู

          ๑.   ชื่อ  นายอุสมาน    สนิ

          ๒.   วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

          ๓.   อายุ  35   ปี

          ๔.   ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๒๕/๘ หมู่ที่ ๑  ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐

          ๕.  วุฒิการศึกษา

                   ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี

                   ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา       ปริญญาตรี
        ๖.   อาชีพ  ครูสอนศาสนา โรงเรียนร่มเกล้า

ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางแวบีเดาะ    ดาแลเบาะ

๒.       วัน  เดือน  ปี เกิด ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๐๖

๓.       อายุ  52   ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
                   ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ        ม.ศ.๓

๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา      ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  แม่บ้าน

  • ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน
     ๑.      ชื่อ  นายฆอซาลี   อาแว
    ๒.       วัน  เดือน ปี เกิด

๓.       อายุ     ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๖๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
         ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี

๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา      ซานาวี (ชั้น ๑๐) 

๖.      อาชีพ  ทำสวน

  • โต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน

          ๑.       ชื่อ  นางเฟาซียะห์  สนิ

๒.       วัน  เดือน ปี เกิด

๓.       อายุ     ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
                   ๙๖๑๘๐  

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี

๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา      ปริญญาตรี

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

 

2

 

1


             3

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024