foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

                                                                      4

                                                                                 นายอุสมาน  สนิ                   

                                     ผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

                                                                               (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)     

                                   

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     สันติศาสน์อิสลาม

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๗๐/๑   หมู่ที่ ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  ๙๖๑๘๐

๓. โต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน    ๔  คน    ชาย   ๑   คน      หญิง    ๓    คน

๔. จำนวนผู้เรียน  ชาย   ๓๐   คน   หญิง   ๒๐     คน     รวม    ๕๐  คน

                        โต๊ะครู (ผู้บริหาร) และผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

          ๑. ชื่อ  นายอุสมาน    สนิ

             วัน เดือน ปี เกิด   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓

             ที่อยู่ปัจจุบัน ๒๒๕/๘ หมู่ที่ ๑  ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐

             วุฒิการศึกษา

                    วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี

                    วุฒิการศึกษาศาสนา       ปริญญาตรี
           อาชีพ  ครูสอนศาสนา โรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

         ๒.  ชื่อ  นางแวบีเดาะ    ดาแลเบาะ
             วัน  เดือน  ปี เกิด ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๐๖
             ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐
             วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสามัญ        ม.ศ.๓

 วุฒิการศึกษาศาสนา      ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย
     อาชีพ  แม่บ้าน

 

 •        ๓. ชื่อ  นายฆอซาลี   อาแว
             วัน  เดือน ปี เกิด ๑ มกราคม ๒๕๒๔

   ที่อยู่ปัจจุบัน   ๖๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส    ๙๖๑๘๐

   วุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาศาสนา       ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

   อาชีพ  ครู

 

 •     ๔.   ชื่อ  นางเฟาซียะห์  สนิ
            วัน  เดือน ปี เกิด  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๓
            ที่อยู่ปัจจุบัน   ๗๐/๑   หมู่ที่  ๓  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐  
            วุฒิการศึกษา
                 วุฒิการศึกษาสามัญ        ปริญญาตรี
                 วุฒิการศึกษาศาสนา       ปริญญาตรี
            อาชีพ  ครูสอนศาสนา

 

2

 

1


             3

 

 

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.