ราคาน้ำมันวันนี้

                         44

                            นายซูกิปลี  หะยีมะเซ็ง

               โต๊ะครู สถาบันปอเนาะ อีดายาตุลกุรอ่าน 
                   (ข้อมูล ๑๐ มิ.ย.๕๘)

 

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     ฮีดายาตุลกุรอ่าน

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๖๘/๒  หมู่ที่ ๘  ตำบล จอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  ๙๖๑๘๐

๓. มีโต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๒   คน    ชาย  ๑    คน   หญิง    ๑     คน

๔. จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน   -   คน    ชาย  -     คน   หญิง    -      คน

๔. จำนวนผู้เรียน                        ชาย     ๒๐   คน    หญิง  ๙   คน   รวม    ๒๘   คน

  1. v โต๊ะครู

๑    ชื่อ  นายซูกิปลี     หะยีมะเซ็ง

๒.   วัน เดือน เกิดปี เกิด  ๔ เม.ย. ๒๕๐๘

๓.   อายุ   ๕๐  ปี

๔.  ที่อยู่ปัจจุบัน ๖๘/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

 ๕.  วุฒิการศึกษา

๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา  ปอเนาะ

 ๖.   อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  1. v ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางสาวนูรฮายาตี    ตอละ

๒.       วัน เดือน ปีเกิด ๘ เม.ย. ๒๕๒๒

๓.       อายุ  ๓๖  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน      ๖๘/๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ  มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา   ซานาวี (ชั้น ๑๐) 

 ๖.  อาชีพ  ครูสอนศาสนา

CYMERA 20140718 111950

DSC 4561

DSC01300

DSC00073

 

 

 

 

 

 

 

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024