foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

                    524

                                                                                      นายลาเต๊ะ    หม๊ะนีลอ
                                                                            โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

                ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     มัดรอซาตุลวาซีละห์

                ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๓๕   หมู่ที่  ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  โทร ๐๘ ๙๒๙๔ ๑๗๖๗

                โต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๒   คน      ชาย   ๒    คน   หญิง     -     คน

              .จำนวนผู้เรียน     ชาย   ๒๗ คน      หญิง   -    คน   รวม    ๒๗  คน

  •                ๑.      ชื่อ  นายลาเต๊ะ    หม๊ะนีลอ    ตำแหน่งโต๊ะครู

    วัน เดือน ปี เกิด   - -  ๒๔๘๓

   ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕ หมู่ที่ ๑  ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

   วุฒิการศึกษา
   วุฒิการศึกษาสามัญ  ประถมศึกษาปีที่ ๔
   วุฒิการศึกษาศาสนา  ปอเนาะ

                    อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •      
               ๒.    ชื่อ  นายอิสมะแอ  หม๊ะนีลอ  ผู้ช่วยโต๊ะครู

วัน  เดือน ปี เกิด   ๘ เมษายน ๒๕๑
ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕ หมู่ที่ ๑  ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

วุฒิการศึกษา
 วุฒิการศึกษาสามัญ   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 วุฒิการศึกษาศาสนา  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                  อาชีพ  ครูสอนศาสนา

 

 

                                                                                         (ขอ้มูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)

DSC01319

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.