ราคาน้ำมันวันนี้

                    524

                         นายลาเต๊ะ    หม๊ะนีลอ
           โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซาตุลวาซีละห์

                            (ข้อมูล ณ  ๑๐ มิ.ย.๕๘)

DSC01319

 

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     มัดรอซาตุลวาซีละห์

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๓๕   หมู่ที่  ตำบล ลุโบะบายะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  โทร ๐๘ ๙๒๙๔ ๑๗๖๗

๓. มีโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๒   คน      ชาย   ๒    คน   หญิง     -     คน

๔. จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน    -    คน      ชาย    -    คน   หญิง     -    คน

๔. จำนวนผู้เรียน                           ชาย   ๒๕  คน      หญิง   -    คน   รวม    ๒๕   คน

  •             โต๊ะครู

๑.      ชื่อ  นายลาเต๊ะ    หม๊ะนีลอ

๒.      วัน - เดือน - ปี เกิด ๒๔๘๓

๓.      อายุ  ๗๕   ปี

๔.      ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕ หมู่ที่ ๑  ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.      วุฒิการศึกษา
    ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ  ประถมศึกษาปีที่ ๔
    ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา  ปอเนาะ

                   ๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •            ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน
               ๑.      ชื่อ  นายอิสมะแอ  หม๊ะนีลอ

๒.      วัน  เดือน ปี เกิด   ๘ เมษายน ๒๕๑

๓.      อายุ   ๔๐    ปี

๔.      ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๕ หมู่ที่ ๑  ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.      วุฒิการศึกษา
    ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ 
    ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา  

                ๖.       อาชีพ  ครูสอนศาสนา

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024