ราคาน้ำมันวันนี้

 

           

                    MUMININ

                             นายอาหะมะ  อาแซ
                 โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน

 

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     ดารุลมุมีนิน

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๑๔๐/๒ หมู่ที่ ๑  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  โทร ๐๘ ๖๒๙๗ ๘๐๙๐

๓. มีโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน         ๒    คน     ชาย    ๒    คน       หญิง    -       คน

๔. จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน           -    คน    ชาย    -     คน       หญิง    -       คน

๔. จำนวนผู้เรียน                            ชาย     ๒๗      คน    หญิง    -     คน       รวม    ๒๗    คน

 

vโต๊ะครู

๑.       ชื่อ  นายอาหะมะ    อาแซ

๒.       วัน  เดือน ปีเกิด   ๒๔๙๙

๓.       อายุ   ๕๘    ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๗๐

๕.       วุฒิการศึกษา

            ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ           ม.๖

            ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา          ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖. อาชีพ  ครูสอนศาสนา โรงเรียนสมานมิตรวิทยา

 

vผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นายมะกือตา   บือราเฮง

๒.       วัน เดือน ปีเกิด     ๒๓ กันยายน ๒๕๑๒

๓.       อายุ    ๔๗   ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๔๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลตันหยง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๓๐

๕.       วุฒิการศึกษา

             ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ       ป.โท การบริหารการศึกษา

             ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา      ปริญญาตรี

๖. อาชีพ  ครูโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

ข้อมูล  ณ ๑๐ มิ.ย. ๕๘

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024