foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 

           

                    MUMININ

                                                                                           นายอาหะมะ  อาแซ
                                                                                โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมุมีนีน

             ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     ดารุลมุมีนิน

             ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๑๔๐/๒ หมู่ที่ ๑  ตำบลละหาร  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐   โทร ๐๘ ๖๒๙๗ ๘๐๙๐

             โต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน         ๒    คน     ชาย    ๒    คน       หญิง    -       คน

            จำนวนผู้เรียน    ชาย     ๒๗      คน    หญิง    -     คน       รวม    ๒๗    คน

 

          ๑.  ชื่อ  นายอาหะมะ    อาแซ  ตำแหน่งโต๊ะครู

                      วัน  เดือน ปีเกิด  - -  ๒๔๙๙

                      ที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๒๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๑๘๐

                     วุฒิการศึกษา

                            วุฒิการศึกษาสามัญ          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

                            วุฒิการศึกษาศาสนา         ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                    อาชีพ  ครูสอนศาสนา โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

       ๒.  ชื่อ  นายมะกือตา   บือราเฮง  ผู้ช่วยโต๊ะครู

                   วัน เดือน ปีเกิด     ๒๓ กันยายน ๒๕๑๒

                   ที่อยู่ปัจจุบัน      ๑๔๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลตันหยง อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๓๐

                   วุฒิการศึกษา

                              วุฒิการศึกษาสามัญ       ป.โท การบริหารการศึกษา

                              วุฒิการศึกษาศาสนา      ปริญญาตรี

                  อาชีพ  ครูโรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 
                                                               

                                                                                            ( ข้อมูล  ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561 )

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.