foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

                        456

                                                                      นายเจะเด็ง  ดอเลาะ
                                                       โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมาฮัดอาร์ซาดี
                      

          ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๑๐๓/๒   หมู่ที่ ๔  ตำบล ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส   ๙๖๑๘๐    โทร.๐๙ ๓๖๐๒ ๔๗๖๕

          โต๊ะครู  และผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๒  คน         ชาย  ๒    คน     หญิง    -     คน

          จำนวนผู้เรียน            ชาย    ๑๙      คน      หญิง      ๑๑      คน     รวม    ๓๐  คน

  •                       ๑.   ชื่อ  นายเจะเด็ง      ดอเลาะ      ตำแหน่งโต๊ะครู

                            วัน เดือน ปี เกิด    ๑๐  มิ.ย. ๒๕๐๐

       .                   ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๓/๒  หมู่ที่ ๔  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

                           วุฒิการศึกษา

                                   วุฒิการศึกษาสามัญ    ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔

                                   วุฒิการศึกษาศาสนา   ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                           อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •                      ๒.  ชื่อ  นายยะยา    สะมะแอ  ผู้ช่วยโต๊ะครู

                         วัน เดือน ปี เกิด ๑๔  พ.ค. ๒๕๑๘

                         ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

                         วุฒิการศึกษา

                                     วุฒิการศึกษาสามัญ   อนุปริญญา

                                     วุฒิการศึกษาศาสนา  ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                         อาชีพ  ครูสอนศาสนา  

 

                                                                               (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)

 

          DSC01294

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.