ราคาน้ำมันวันนี้

                        456

                             นายเจะเด็ง  ดอเลาะ
      โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมาอัดอาร์ซาดี
                         (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย.๕๘) 

๑. ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     มาฮัดอารซาดี

๒. ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๑๐๓/๒   หมู่ที่ ๔  ตำบล ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  ๐๙ ๓๖๐๒ ๔๗๖๕

๓. มีโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๒  คน         ชาย  ๒    คน     หญิง    -     คน

๔. จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน   -   คน          ชาย  -    คน    หญิง     -     คน

๔. จำนวนผู้เรียน            ชาย    ๒๓      คน      หญิง      ๑๐       คน     รวม    ๓๓    คน

  • โต๊ะครู

          ๑.  ชื่อ  นายเจะเด็ง      ดอเลาะ      

          ๒.  วัน เดือน ปี เกิด    ๑๐  มิ.ย. ๒๕๐๐

          ๓.  อายุ   ๕๘  ปี

          ๔.  ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๓/๒  หมู่ที่ ๔  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

          ๕. วุฒิการศึกษา

             ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ            ประถมศึกษาปีที่ ๔

             ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา   ซานาวี (ชั้น ๑๐)

         ๖.  อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  • ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นายยะยา    สะมะแอ

๒.       วัน เดือน ปี เกิด ๑๔  พ.ค. ๒๕๑๘

๓.       อายุ   ๔๐  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน  ๓๕/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

          ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ  อนุปริญญา

          ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา  ซานาวี

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

          DSC01294

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024