ราคาน้ำมันวันนี้

                         77

                            นายมะกอเซ็ง   ดอแน
         โต๊ะครูสถาบันปศึกษาปอเนาะอัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์
                                     (ข้อมูล ณ ๑๐  มิ.ย.๕๘)

 

๑.  ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     อัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์

๒.  ที่ตั้งบ้านเลขที่ ๖๑/๑  หมู่ที่ ๕  ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  โทร ๐๘ ๖๒๙๒ ๔๘๘๕

๓.  มี โต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๔  คน   ชาย    ๑   คน   หญิง   ๓    คน

๔.  จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน     -  คน    ชาย    -   คน   หญิง    -     คน

๔.  จำนวนผู้เรียน           ชาย    ๖๐      คน   หญิง    ๗๒      คน     รวม    ๑๓๒  คน

  1. โต๊ะครู

          ๑.   ชื่อ  นายมะกอเซ็ง  ดอแน

          ๒.   วัน - เดือน - ปี เกิด    ๒๔๙๔

          ๓.   อายุ   ๖๓  ปี

          ๔.   ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๘๗  หมู่ที่  ๒  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐

          ๕.  วุฒิการศึกษา

                   ๕.๑ วุฒิการศึกษาสามัญ        มัธยมศึกษาปีที่ ๖

                   ๕.๒ วุฒิการศึกษาศาสนา       ปริญญาตรี

        ๖.   อาชีพ  ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน

  1. ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  ยูวารีเยาะ  ดอแน

๒.       วัน เดือน ปีเกิด ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๘

๓.       อายุ   ๕๐   ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน    ๖๑/๑  หมู่ที่  ๕ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ     อนุปริญญา

๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา     ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางอาซือน๊ะ  มะซอและ

๒.       วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๓

๓.       อายุ  ๔๔  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๖๒ หมู่ที่  ๕  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ     มัธยมศึกษาปีที่ ๖

๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา     ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  • ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางสาวมารียะ  ตาเยะ

๒.       วัน เดือน ปีเกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๗

๓.       อายุ   ๔๑  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๓ หมู่ที่  ๕  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ     อนุปริญญา

๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา     ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

       DSC01308

 

     DSC01307

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024