foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

                         77

                                                                                         นายมะกอเซ็ง   ดอแน
                                                 โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ อัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์
                         

 

                   ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     อัตตัรบียะห์อัลอิสลามียะห์

                   ที่ตั้ง   บ้านเลขที่ ๖๑/๑  หมู่ที่ ๕  ตำบล จอเบาะ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  ๙๖๑๘๐   โทร ๐๘ ๖๒๙๒ ๔๘๘๕

                   โต๊ะครู  และผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน   ๔  คน   ชาย    ๑   คน   หญิง   ๓    คน

                   จำนวนผู้เรียน           ชาย    ๖๒     คน   หญิง   ๕๘     คน     รวม    ๑๒๐  คน

                              ๑.  ชื่อ  นายมะกอเซ็ง  ดอแน  ตำแหน่งโต๊ะครู

                                  วัน - เดือน - ปี เกิด    - - ๒๔๙๔

                                  ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๘๗  หมู่ที่  ๒  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐

                                  วุฒิการศึกษา

                                         วุฒิการศึกษาสามัญ         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                                          วุฒิการศึกษาศาสนา       ปริญญาตรี

                                 อาชีพ  ครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชน
                            ๒.  ชื่อ  ยูวารีเยาะ  ดอแน  ผู้ช่วยโต๊ะครู

                                วัน เดือน ปีเกิด ๑๗ พ.ค. ๒๕๐๘

                                ที่อยู่ปัจจุบัน    ๖๑/๑  หมู่ที่  ๕ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

.                              วุฒิการศึกษา

                                  วุฒิการศึกษาสามัญ     อนุปริญญา

                                  วุฒิการศึกษาศาสนา     ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                               อาชีพ  ครูสอนศาสนา

                           ๓. ชื่อ  นางอาซือน๊ะ  มะซอและ   ผู้ช่วยโต๊ะครู

                              วัน เดือน ปีเกิด ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๓

                              ที่อยู่ปัจจุบัน   ๖๒ หมู่ที่  ๕  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

                             วุฒิการศึกษา

                          วุฒิการศึกษาสามัญ     ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                          วุฒิการศึกษาศาสนา    ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย

                            อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •                      ๔.   ชื่อ  นางสาวมารียะ  ตาเยะ  ผู้ช่วยโต๊ะครู

                          วัน เดือน ปี เกิด ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๗

                          ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑๓ หมู่ที่  ๕  ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

                          วุฒิการศึกษา

                    วุฒิการศึกษาส              อนุปริญญา

                    วุฒิการศึกษาศาสนา       ระดับอิสลามตอนปลาย

                         อาชีพ  ครูสอนศาสนา

 

                                                                  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561)

 

         

 

 

 

 

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.