foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทขอพร(ดุอา)ในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ และสัญลักษณ์ของอัลก็อดรฺ


รายงานจากท่านหญิงอาอีซะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮา
กล่าวว่า : โอ้ท่านร่อซูล ! หากฉันรู้ถึง คืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ ฉันจะกล่าวอะไรในคืนนั้น ?

อ่านเพิ่มเติม: บทขอพร(ดุอา)ในคืนลัยละตุ้ลก็อดรฺ และสัญลักษณ์ของอัลก็อดรฺ