foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

วิสัยทัศน์ของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

   "สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จะเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข"

พันธกิจ ( Mission )
        1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ได้มาตรฐาน
        2. บริการส่งเสริมสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)และสถาบันศึกษาปอเนาะ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม น้อมนำปฏิบัติในชีวิตประจำวันและในสังคมอย่างมีความสุข นำสังคมสู่สันติสุข

ยุทธศาสตร์ 

        1.   ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน

        2.   ส่งเสริมการมีส่่วนร่วมของทุกภาคส่วน

        3.   ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเอกชน นำสู่สันติสุข
       

เป้าประสงค์ 

           1.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นและผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการจัดการจัดการศึกษาของชาติ
           2.สถานศึกษาเอกชนและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด/อำเภอมีการบริหารจัดการ มีระบบบริหารจัดการและให้บริการที่ดี มีประสิทธิภาพความคล่องตัวสูง โดยยึดหลักธรรมมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วม
           3.ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาให้สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานตามที่กำหนด/ ผู้เรียนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาร่วมสร้างสันติสุข และสร้างสมานฉันท์ตามแนวทางสันติวิธี บนพื้นฐานของสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัด

           1. ร้อยละของจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนทุกกลุ่มสาระจากการทดสอบระดับชาติ ฯ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
           2. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอิสลามศึกษา (I-NET) ทุกระดับการศึกษา
           3. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
           4. ร้อยละของจำนวนทางการศึกษาเอกชน ฯ ที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติสุขในอำเภอยี่งอ
           5. มีแผนการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.