foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

ความเป็นมา

        ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พ.ย.2551 รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้หลายประเด็น โดยประเด็นหนึ่งให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาอำเภอ เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ตัดโอนอัตราของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชน) และอัตราบุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

การดำเนินการ

    1. ให้สำนักคณะบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พิจารณาโครงสร้างและกรอบอัตราในการดำเนินการเรื่องการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ เพื่อพัฒนาคุณภาพและกำกับดูแลโรงเรียนเอกชนสถานศึกษาปอเนาะ และการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) และให้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาหาแนวทางตัดโอนอัตรากำลังของข้าราชการครูช่วยสอนในโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กลับคืนสู่สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อกำหนดตำแหน่งไห้เหมาะสมต่อไป

    2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดประรับฟัง ความคิดเห็นทุกภาคส่วนในพื้นที่เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 52 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่ จังหวัดนราธิวาส ผลการประชุมมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมติ กพด.และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้ดำเนินการเร่งด่วนควบคู่ไปกับการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    3.ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ       

ภารกิจหลัก

1.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1 1 ประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัดนิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

 1.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนเอกชน ทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

1.4 ปฏิบัติร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รัีบมอบหมาย

2
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

   2.1 ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนอำเภอ ให้สอดคล้องกับนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
   2 2 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด นิเทศและติดตามการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
   2.3 จัดทำข้อมูลทุกประเภท สถาบันศึกษาปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ประวัติสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ
อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

 

          สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  ที่ทำการอยู่หลังที่ว่าการอำเภอยี่งอ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ ห้องจำนวน 1 ห้อง จากนายอรุณ ศรีใส  ปลัดอาวุโส (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาราชการแทนนายอำเภอยี่งอ   ให้เป็นที่ทำการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  เพื่อสนองรับนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร์  ลักษณวิเศษฏ์)  ตามที่ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเสนอประเด่นหนึ่งในคราวประชุมรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน  2551  จากการรายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้มีการจัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอขึ้น  เพื่อเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (โดยตัดโอนอัตราของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบงานการศึกษาเอกชน)  

                 ต่อมาทางสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส  ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน  130,000.00  บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการปรับปรุงห้องสำนักงาน  และได้จัดสรรอัตรากำลังพนักงานราชการจำนวน  6  คน  คือ 1. นายฮานาฟี  ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป   2.นายแวดุลกอเดร์ ตูแป  ตำแหน่งนักวิชาการอิสลามศึกษา  3.นายปัญญา  อัสมะแอ  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  4. นางสาวมาเรียม  ลงซูซา  นักวิชาการศึกษา  5. นางสาวนูรไลลา ยาอะมะวา  นักวิชาการพัสดุ และ6. นางสาวปารีด๊ะ  ดาราเมาะ  นักวิชาการเงินและบัญชี  โดยมีนายกอเร็ง  เลาะมิง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  เขต 3 ทำหน้าที่ ผู้ประสานงานของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ

        ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2552  นายมาหะมัดยูรี โตะสะ ข้าราชการครูชำนาญการ (คศ.2)  โรงเรียนอัครศาสน์วิทยา(มูลนิธิ) อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  
มาทำหน้าที่ผู้ประสานงานสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอแทน นายกอเร็ง เลาะมิง  ซึ่งได้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองนราธิวาส
     

Copyright © 2020 Copyright สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ Rights Reserved.