ราคาน้ำมันวันนี้

24547581664191

 

.  ชื่อสถาบันศึกษาปอเนาะ     ดารุลฟุรกอน

๒.  ที่ตั้ง  บ้านเลขที่ ๒๗๖/๑   หมู่ที่ ๒  ตำบล ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ จังหวัด นราธิวาส  โทร ๐๘ ๙๒๙๔ ๗๒๔๓

๓.  มีโต๊ะครู  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน    ๔   คน   ชาย  ๑    คน  หญิง   ๓    คน

๔.  จำนวนผู้ช่วยโต๊ะครูที่ไม่ได้รับการอุดหนุน     -   คน   ชาย   -    คน   หญิง   -    คน

๔.  จำนวนผู้เรียน ชาย    ๕๘      คน   หญิง    ๖๙   คน     รวม    ๑๒๗  คน

vโต๊ะครู

๑.       ชื่อ  นายหาซันน์  เจ๊ะหมิ

๒.       วัน เดือน ปี เกิด ๑๓ ก.ค. ๒๕๐๒

๓.       อายุ   ๕๒  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๒๗๖/๕  หมู่ที่  ๒  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส   ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

         ๕.๑     วุฒิการศึกษาสามัญ   ปริญญาตรี

         ๕.๒     วุฒิการศึกษาศาสนา   ปริญญาตรี

๖.       อาชีพ  ครูสอนศาสนาโรงเรียนดารุสสาลาม

  •  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.            ชื่อ  นางอัสเมาะ   อูเซ็น

๒.            วัน เดือน ปีเกิด ๘ มี.ค. ๒๕๑๒

๓.            อายุ   ๔๖  ปี

๔.            ที่อยู่ปัจจุบัน    ๒๗๖/๑  หมู่ที่  ๒  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.            วุฒิการศึกษา

         ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ        มัธยมศึกษาปีที่ ๖

         ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา    ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.            ชื่อ  นางนูรียะ   ลอมา

๒.            วัน  เดือน  เกิด  ๒๔ พ.ค. ๒๕๑๗

๓.            อายุ  ๔๑  ปี

๔.            ที่อยู่ปัจจุบัน   ๒๗๖/๗  หมู่ที่   ๒ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.            วุฒิการศึกษา

          ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ       มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา       ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •  ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.            ชื่อ  น.ส.นูรีซัน   ยาลาแว

๒.            วัน เดือน ปีเกิด  ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๕

๓.            อายุ  ๔๓   ปี

๔.            ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑/๑๖ หมู่ที่   ๔  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.      วุฒิการศึกษา

         ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ        มัธยมศึกษาปีที่ ๖

         ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา    ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

  •     ผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางอัสเมาะ   อูเซ็น

๒.       วัน เดือน ปีเกิด ๘ มี.ค. ๒๕๑๒

๓.       อายุ   ๔๖  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน    ๒๗๖/๑  หมู่ที่  ๒  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

         ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ          มัธยมศึกษาปีที่ ๖

         ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา    ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

vผู้ช่วยโต๊ะครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  นางนูรียะ   ลอมา

๒.       วัน  เดือน  เกิด  ๒๔ พ.ค. ๒๕๑๗

๓.       อายุ  ๔๑  ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๒๗๖/๗  หมู่ที่   ๒ ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.       วุฒิการศึกษา

          ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ        มัธยมศึกษาปีที่ ๖

          ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา       ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

vครูที่ได้รับการอุดหนุน

๑.       ชื่อ  น.ส.นูรีซัน   ยาลาแว

๒.       วัน เดือน ปีเกิด  ๑๗ มิ.ย. ๒๕๑๕

๓.       อายุ  ๔๓   ปี

๔.       ที่อยู่ปัจจุบัน   ๑/๑๖ หมู่ที่   ๔  ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๕.      วุฒิการศึกษา

         ๕.๑    วุฒิการศึกษาสามัญ          มัธยมศึกษาปีที่ ๖

         ๕.๒    วุฒิการศึกษาศาสนา    ซานาวี (ชั้น ๑๐)

๖.      อาชีพ  ครูสอนศาสนา

/////////////////////////////////////////////
24547583013241

( ข้อมูล ๑๐  มิ.ย.๕๘)

Copyright  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยี่งอ  © 2015. All Rights Reserved.

เว็บไซต์จะแสดงผลได้ดีด้วยบราวเซอร์    Mozilla Firefox , Chrome Browser , Internet Explorer 8  จอขนาด  1280x1024